TỔ CHỨC NHÂN SỰ

1. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN THỊ VÂN 10/09/1963
 P. HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN THỊ GẤM
 P. HIỆU TRƯỞNG: NGUYỄN THỊ VÂN

2. TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH: NGUYỄN THỊ THỦY
P. CHỦ TỊCH: NGUYỄN THỊ GẤM
ỦY VIÊN BCH: NGUYỄN THỊ THU HIỀN

3. TỔ CHỨC ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM
BÍ THƯ: NGUYỄN THỊ HÀ
P. BÍ THƯ: TRƯƠNG THỊ BÉ
UVBCH: BIỆN THỊ HÀ GIANG